AVÍES LEGAL

Amb la finalitat de donar compliment a l’article 10 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electronic, informem als usuaris d’aquesta web de les nostres dades:

Denominació Social: Club Gimnàstic OSONA

Domicili Social: C/ de l’Esperança, 9 – 08500, VIC

NIF: G62922224

E-Mail:  cgosecret@gmail.com

Lloc Web: www.cgosonagarrotxa.net

 

  1. OBJECTE

Club Gimnàstic Osona (En endavant, també el prestador), com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document que regula l’ús del lloc web www.cgosonagarrotxa.net, mitjançant el qual pretenem donar compliment a les obligacions establertes per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electronic (LSSICE o LSSI), així com informar a tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús del mateix.

A través d’aquesta web, Club Gimnàstic Osona facilita als usuaris l’accés i ús de diferents serveis i continguts.

Tota persona que accedeixi a aquesta web assumeix el paper d’usuari (en endavant, “l’usuari”), i implica l’acceptació total i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, així com de qualsevol altre/s disposicions legals que siguin aplicables.

Com a usuaris, han de llegir atentament aquest Avís Legal en qualsevol de les ocasions en que entrin a la web, ja que aquest pot patir modificacions. El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense obligació de preavisar als usuaris i sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

 

  1. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA WEB.

2.1. Caràcter gratuït de l’accés i l’ús de la web.

La prestació dels serveis oferts per part de Club Gimnàstic Osona en aquesta web té caràcter gratuït per a tots els usuaris. 

2.2. Registre d’usuari.

Amb caràcter general, la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris. Tot i així, Club Gimnàstic Osona condiciona l’ús d’alguns dels serveis a la complementació prèvia del corresponent registre d’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada a la pròpia secció del servei. 

2.3. Veracitat de la informació.

Tota la informació que facilita l’usuari ha de ser veraç. A aquest efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades a través dels formularis per a la subscripció dels serveis. Serà responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació facilitada a Club Gimnàstic Osona  permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real. En tot cas, l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi el prestador o tercers. 

2.4. Menors d’edat.

Per a l’ús dels serveis, els menors d’edat han d’obtenir sempre prèviament el consentiment dels pares, tutors o representants legals, responsables últims de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec. La responsabilitat en la determinació de continguts concrets als quals accedeixen els menors correspon a aquells, per això, per evitar que accedeixin a continguts no apropiats per Internet, es recomana establir als seus ordinadors mecanismes, en particular programes informàtics, filtres i bloquejos, que permetin limitar els continguts disponibles. Tot i que no siguin infal·libles, són d’especial utilitat per controlar i restringir els materials als què poden accedir els menors. 

2.5. Obligació de fer un ús correcte de la Web.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i als bons costums. A tal efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius, i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

En particular, i a títol indicatiu, però no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre, o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:

(a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;

(b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;

(c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;

(d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;

(e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i

(f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial. 

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTÍES I RESPONSABILITAT

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.

Aquesta web ha estat revisada i provada per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Club Gimnàstic Osona no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin sorgir a col·lació de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i altres a disposició dels usuaris en el lloc web.

El prestador no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web. 

  1. COOKIES

El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari.

En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. Per més informació, veure la nostra Política de Cookies

  1. ENLLAÇOS (LINKS)

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de webs de tercers. Atès que des d’aquesta web no podem controlar sempre els continguts introduïts per tercers, Club Gimnàstic Osona  no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquestes webs i posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El prestador no es responsabilitza de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitant, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a al pàgina web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat i col·laborarà de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots els continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web. 

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El prestador està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al Reglament Europeu de Protecció de Dades i la normativa espanyola en matèria de protecció de dades. Per a més informació, vegeu la nostra Política de Privacitat

  1. XARXES SOCIALS

Us informem que Club Gimnàstic Osona pot ser present a xarxes socials. El tractament de les dades que els usuaris incloguin en aquestes (fent-se seguidors del prestador a les xarxes socials i/o realitzant qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes) es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privadesa i normatives d’accés i ús de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’usuari. Club Gimnàstic Osona tractarà les vostres dades per informar-vos de les activitats, productes o serveis del prestador a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permetin, però no es farà responsable de les seves polítiques de privacitat.

Queda prohibida la publicació de continguts:

– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o que contravinguin els principis de la bona fe.

– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a l’educació en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que Club Gimnàstic Osona consideri no apropiats.

– I, en general, que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Club Gimnàstic Vic es reserva la potestat de retirar, sense avís previ del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin no apropiats. 

  1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu, però no limitatiu, la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web estan degudament protegits per la normativa sobre propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública de qualsevol part d’aquest web requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells els responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués esdevenir respecte a aquests. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels propietaris per a la seva publicació.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició al lloc web, l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del prestador.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic a dalt ressenyat. 

  1. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Vic-Barcelona.

Necesitamos su consentimiento para cargar las traducciones

Utilizamos un servicio de terceros para traducir el contenido del sitio web que puede recopilar datos sobre su actividad. Por favor revise los detalles en la política de privacidad y acepte el servicio para ver las traducciones.